Em visita ao brasil Lady Gaga monta na garupa de Yuri Kaldas.

Lady na garupa de Kaldas.

Nenhum comentário: